Základní činnosti pečovatelské služby a základního sociálního poradenství

v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

Pečovatelská služba (§ 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • dovoz nebo donáška jídla,
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
  • příprava a podávání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne,
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • donáška vody,
  • topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
  • běžné nákupy a pochůzky,
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.


Základní sociální poradenství (§ 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

  • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
  • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
  • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, 
  • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu