A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Poslání, zásady, cíle

Poslání pečovatelské služby

je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.


Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti

Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím

Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z individuálního plánování, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. Dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.

4. Rovný přístup ke všem uživatelům

Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků.  Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v  průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. Profesionální poskytování služby

Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.

Poslání, zásady a cíle poskytování pečovatelské služby vnímáme jako svůj závazek nejen vůči našim klientům, ale i vůči veřejnosti.


Cíle pečovatelské služby

  1. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle (měřitelnost: individuální plán)
  2. cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství (měřitelnost: individuální plán - doba poskytování PS)
  3. cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS uchová stávající schopnosti (měřitelnost: individuální plán)
Vytvořeno 16.11.2018 11:08:02 | přečteno 2742x | tana
 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load