A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Dům s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou svým charakterem určeny především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Jednoznačným kritériem je tedy potřeba úkonů pečovatelské služby pro zajištění životních potřeb občana.

Občanům, kteří pečovatelskou službu nevyužívají, event. ji nepožadují a nepotřebují, není důvod byty v domech s pečovatelskou službou pronajímat, protože nesplňují výše uvedené podmínky. Umístění do DPS se řídí  Pravidly pro umístění v DPS Kuřim.

Starým občanem se rozumí občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Domy zvláštního určení neslouží k řešení bytových problémů občanů!


Objekt na ulici Zahradní 1257/10, Kuřim

Vlastníkem objektu je město Kuřim.

Od 1. 9. 2020 je objekt rozdělen na byty zvláštního určení a sociální byty.

V objektu se nachází 30 nájemních bytů zvláštního určení a 25 nájemních bytů pro sociální účely.

Nájemník bydlí v nájemním bytě města na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Kuřim.

Nájem v nájemním bytě činí 78,-Kč/m2 plus služby spojené s nájmem tj. zálohy na vodu, teplo, úklid domu, provoz výtahu atd. 

V bytech není zaveden plyn.

Zájemci o nájem bytu zvláštního určení podávají svoji žádost Centru sociálních služeb Kuřim, které žádosti eviduje v tzv. Evidenci žádostí o přidělení bytu zvláštního určení. Každý zájemce si může podat žádost, která je k vyzvednutí v kanceláři ředitelky či sociálního pracovníka, na web stránkách organizace v odkaze dokumenty - žádosti nebo v boxech u nástěnek v DPS Zahradní 1275, Kuřim a PSA Jungmannova 950, Kuřim. Na požádání žádost zašleme e-mailem.  Žadatele o nájemní byt schvaluje RM Kuřimi.

Žádost o sociální byt lze stáhnout na stránkách Města Kuřimi nebo je vyzvednout na odboru sociálním a prevence Města Kuřim.


POZOR

Dům s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení) není pobytové zařízení dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. To znamená, že v nájemním bytě zvl. určení NENÍ poskytována služba 24 hodin. Pečovatelky, které mají v objektu kancelář, nefungují na zavolání. Pečovatelská služba je poskytována pouze nájemníkům, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytování sociální služby - pečovatelské služby v rozsahu uvedeném ve smlouvě.


Informace o bytech a budově

Do budovy je bezbariérový přístup. Objekt má 2 výtahy. Jednotlivá poschodí nejsou bezbariérová (prahy) a zavírače dveří. V bytech není bezbariérový přístup na balkon, některé sprchové kouty jsou již bezbariérové. 

V objektu jsou k dispozici nájemníkům 2 prádelny, altánek a malá zahrada. V přízemí objektu je stravovací provoz s jídelnou nejen pro obyvatele domu. Dále se zde nachází vrátnice s provozní dobou ve všední dny 15.30 - 06.00 hodin a o víkendu a svátcích 7.00-7.00 hodin. Pracovníci vrátnice neposkytují žádnou službu v bytech nájemníků (např. pomoc s osobní hygienou, podání jídla nebo tekutin...).

V prvním poschodí sídlí organizace Centrum sociálních služeb Kuřim, poskytovatel sociálních a zdravotních služeb tj. poskytovatel pečovatelské služby a domácí zdravotní péče.


Žádost o přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim

Zájemce najde v odkaze - Dokumenty - Žádosti.


 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load